ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ

Βιομηχανία & Κτίρια.

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στην Βιομηχανία και τον Κτιριακό τομέα είναι η πλέον μακροχρόνια ειδικότητα των στελεχών της ΕΣΤΙΑ. Το τρίπτυχο «ενέργεια-νερό-ρύποι» παραμένει πάντα επίκαιρο και ειδικά στις μέρες μας με το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Μετά την πολύπλευρη επιτυχία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και υποστήριξη επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας-νερού και ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η ΕΣΤΙΑ παρέχει σήμερα ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, τεκμηρίωσης και επεμβάσεων σε νέες και υφιστάμενες παραγωγικές μονάδες και κτίρια του τριτογενούς τομέα, με επενδύσεις ή στοχευμένες επεμβάσεις .

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

 Ενεργειακές Μελέτες μείωσης ενεργειακού κόστους, κατανάλωσης νερού και ρύπων.

 Σχεδιασμός & Μελέτες εφαρμογής επεμβάσεων

 Αδειοδότηση επεμβάσεων και επενδύσεων

 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σύνθετες επενδύσεις ( business plan, χρηματοδότηση, νέα προϊόντα).

 Επίβλεψη & επιστασία υλοποίησης επενδύσεων, με χρονικό προγραμματισμό, παράδοση turnkey και πλήρη ποιοτική τεκμηρίωση σε συνεργασία με φορέα πιστοποίησης (third party).

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ.

 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (energy audit) και Επιθεωρήσεις Νερού & Ρύπων

 Ενεργειακός Έλεγχος και Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής επεμβάσεων (LCCA), σύμφωνα με του Ν.4342/2015 (πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 16247).

 Ενσωμάτωση ΑΠΕ για μείωση ενεργειακού κόστους

 Εφαρμογές αλλαγής καυσίμων και αντικατάστασης ορυκτών καυσίμων (μαζούτ, πετρέλαιο, ηλεκτρισμός) από ανανεώσιμα ( ηλιακή, αιολική, βιομάζα).

 Μείωση ενεργειακού & περιβαλλοντικού αποτυπώματος

 Προσαρμογή στις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

 Αδειοδότηση & Χρηματοδότηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας-νερού-ρύπων.