ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΡΓΑ

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι και Μηχανικοί Α.Ε. διαθέτει ένα ευρύ πελατολόγιο επενδυτών σε όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι πελάτες μας με τη βοήθεια των υπηρεσιών μας υλοποίησαν επιτυχώς τα έργα τους τα οποία λειτουργούν προσφέροντας οικονομικά οφέλη αλλά και συμβάλλοντας στην αειοφόρο ανάπτυξη της χώρας και την προστασία του περιβάλλοντος. Παραδείγματα από υλοποιηθέντα έργα παρουσιάζονται παρακάτω.