ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Έρευνα & Καινοτομία

Η ΕΣΤΙΑ συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων σχετικών με την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας και την μείωση της περιβαλλοντικής φόρτισης.

Η συμμετοχή της ΕΣΤΙΑ αφορά δεκάδες ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ΕΣΤΙΑ ενδιαφέρεται για συμμετοχή σε ομάδες φορέων με στόχο την έρευνα νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, νερού, περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε με επιτυχία αναφέρονται παρακάτω.

 

 

OPTIPOLYGEN (contract no. EIE/04/150/S07.39553)

Optimum Integration of Polygeneration in the Food Industry
 

ESTIA has been the coordinator of the project. The objectives of the OPTIPOLYGEN Project are:

-To determine the potential of polygeneration based on fossil fuels and RES in the various sectors of the European Food industry.
-To boost the development of high efficiency polygeneration applications in the European food industry where low to medium temperatures are needed.
-To identify market gaps for polygeneration equipment where the development of European industry can give promising results in terms of market penetration and leadership.
-The development of a database of existing polygeneration applications in the food industry.
-The preparation of a European food industry survey regarding the potential for polygeneration applications in Europe together with RES uses.
-The preparation of a set of coherent information for polygeneration implementation in the food industry including technical, financial and investment guidelines.
-The preparation of a dedicated interactive web site giving information and initial calculation procedures for polygeneration feasibility assessments in the food industry.
-The preparation of training materials suitable for consultants and engineers active in the food industry. The dissemination of the project's results and information to interested stakeholders.

DECADE (contract no. PIAP-GA-2008-230659)

Development of Efficient and Robust Controllers for Advanced Energy Systems

The main objective of the DECADE project is to promote a significant increase in the range of energy control problems to which advanced optimisation-based control can be reliably applied. This will be achieved through the development of an electronic look-up function tailor-made for the specific energy systems. It can retrofit onto existing control hardware, or on new hardware. The look-up function takes as input the system measurements and gives as outputs the optimal control action. The resulting control action is identical to what would be achieved using traditional Model Predictive Control (MPC) approaches, but without the computational overhead.


OPT-ABSO (contract no. G1RD-CT-2001-00649)

Modeling and Optimization of Industrial Absorption Processes

OPT-ABSO represents a key enabling technology for chemical manufacturers to maximize profit and gain a competitive advantage. The major innovation of the project is the development of a fully integrated set of modelling, simulation and optimisation methodologies, and computer-aided tools for designing, synthesizing, controlling and efficiently operating sustainable absorption processes in order to reduce cost, waste and energy while developing realistic operating strategies which can be implemented in practise.

ESTIA, as a project partner has :

-Implemented Heat integration using Pinch analysis of reactive absorption industrial processes
-Exploited new and retrofit energy savings design for Sulfuric and Nitric acid plants

MICROMAP

Mini and Micro CHP - Market Assessment & Development Plan

On a strategic level, the objective of Micromap was to provide a reference framework to policy makers in the EU and national governments to stimulate the growth of micro and mini cogeneration and maximise the benefits of these environmentally, socially and commercially advantageous technologies. Micromap produced a study and development plan for mini and micro CHP, demonstrating its enormous potential in energy and CO2 savings.


CRAFT (contract no. JOE3-CT98-7024)

Optimisation of industrial kilns by means of using low oxygen content flues-gases from industrial gas turbine cogeneration systems

This project produced an innovative approach of integrating the benefits of Cogeneration of Heat and Power -CHP- in ceramics and other related industries, where high temperature heat is needed for the operation of the kilns and the furnaces. A process has been developed, overcoming the problems related to the re-use of the low O2 content exhaust-gases generated from industrial gas turbine CHP sets -Turbine Exhaust Gases, TEG,- as an oxidiser for the firing of the material inside the kilns used in ceramics and related industries. To this end,

-Detailed engineering and equipment optimisation has been performed, using CFD and other tools
-An experimental rig has been designed and constructed
-The process has been designed and developed

Finally, the project results were implemented in the Ceramics industry (1.2 MWel N.G. powered CHP cycle) and a world patent has been granted to ESTIA.


CONNECT (contract no. COOP-CT-2006-031638)

Design of Advanced Controllers for Economic, Robust and Safe Manufacturing Performance

The main objective of the CONNECT co-operative research project is to achieve a significant increase in the range of control problems to which advanced optimisation-based controllers can be reliably applied. This will be achieved through the investigation and development of an integrated set of advanced control algorithms and software/hardware tools for applications in a broad range of systems which exhibit significant operational difficulties and limitations (e.g. industrial systems requiring fast control actions, safety- critical applications as encountered in automotive control or in chemical reactor control, energy application, wire manufacturing requiring extremely tight product quality control etc.). The work in the proposed project includes research activities and novel RTD approaches for:

-the development of more efficient and fast MPC techniques utilising recent advances developed by the RTD performers in the area of parametric    programming,
-the design of robust model-based controllers, for hybrid and continuous dynamic systems,
-the development of reduced order-models.

The remarkable feature of the CONNECT advanced controllers is that the control performance is identical to what would have been achieved with a full on-line optimization approach but without the computational burden and related software.


ΠΑΒΕΤ Ν.Ε.- PAVET (contract no. PVN - 204)

Development of design and control software tools for CHP systems in the high temperature industry

 Two software tools have been developed under the national Applied Research Project by ESTIA Consulting & Engineering S.A., following the know-how attained and the successful implementation of the DCM/TEG methodology to ceramics industry, under an E.U. funded research project (CRAFT – JOULE). TubekSoft is a software product intended to be used by professionals in the high temperature manufacturing industry (e.g. roof tiles, bricks, tiles, glass, etc.) in order to assess the energy efficiency provided by the DCM/TEG methodology application to industrial furnaces. TUBEKSoft provides an easy-to-use yet highly flexible and powerful tool for energy efficiency estimation of industrial processes involving furnaces.
On the other hand, TUBEK provides a mean to operate and control processes by monitoring parameters such as temperature and pressure and controlling air/gas flowrates or burner operation.