ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Έρευνα & Καινοτομία

Η ΕΣΤΙΑ συμμετέχει ενεργά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και συστημάτων σχετικών με την παραγωγή και διαχείριση ενέργειας και την μείωση της περιβαλλοντικής φόρτισης.

Η συμμετοχή της ΕΣΤΙΑ αφορά δεκάδες ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ΕΣΤΙΑ ενδιαφέρεται για συμμετοχή σε ομάδες φορέων με στόχο την έρευνα νέων τεχνολογιών στον τομέα της ενέργειας, νερού, περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα που συμμετείχε με επιτυχία αναφέρονται παρακάτω.

OPTIPOLYGEN

DECADE

OPT-ABSO

ECSC

MICROMAP

NODIOXCOMB

TUBEK

ΠΑΒΕΤ Ν.Ε.