ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO14001)

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Με βάση τις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές πολλοί βιομηχανικοί κλάδοι υποχρεούνται στην εγκατάσταση και τήρηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης - ΣΠΔ. Η ΕΣΤΙΑ αναλαμβάνει την εγκατάσταση ΣΠΔ και κατόπιν και την παρακολούθησή του, ώστε αυτό να λειτουργεί αποτελεσματικά. Στην περίπτωση αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΠΔ (κάλυψη απαιτήσεων ΑΕΠΟ και νομοθεσίας), παρέχονται και συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη ώστε το ΣΠΔ να πιστοποιηθεί και κατά ISO 14001.