ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

n  Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
n  Ετήσιες Εκθέσεις αερίων εκπομπών
n  Διαχείριση δικαιωμάτων αερίων εκπομπών (Ε.Τ.S.)
n  Εργαστήριο Μετρήσεων αερίων, υγρών και στερεών αποβλήτων.
n  Ανάπτυξη Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001).