ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

 

Η ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε. έχει στόχο την πλήρη κάλυψη των βιομηχανικών και των παραγωγικών μονάδων σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική διαχείριση, τη μείωση της περιβαλλοντικής φόρτισης και του περιβαλλοντικού αποτυπώμαντος, καθώς και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Για το σκοπό αυτό παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Επιχειρήσεων που περιλαμβάνουν:

- Περιβαλλοντικές μετρήσεις αέριων εκπομπών με φορητό εξοπλισμό, σύμφωνα με διεθνή CEN ή ISO πρότυπα σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια χημικών αναλύσεων βιομηχανικών ρύπων
- Παρακολούθηση εκπομπών (CO2 και λοιπών αερίων, υγρών και στερεών)
- Κατάρτιση και παρακολούθηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σύμφωνα με ISO 14001
- Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Εκπόνηση Μελετών Διαχείρισης Αποβλήτων
- Εκπόνηση Μελετών Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζομένων με συνδυασμό σύγχρονων εργαλείων προσομοίωσης και μετρήσεων.