ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Υδρομετρήσεις και μελέτες υδροηλεκτρικού δυναμικού. Χωροθέτηση υδροηλεκτρικών σταθμών.

Η εταιρεία έχει σημαντική εμπειρία σε μετρήσεις παροχής υδατορευμάτων καθώς και στην μελέτη υδάτινου δυναμικού για την εγκατάσταση & χωροθέτηση υδροηλεκτρικών σταθμών. Έχει υλοποιήσει πολλές μετρήσεις υδάτινου δυναμικού καθώς και μελέτες χωροθέτησης μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Οι μελέτες της Εταιρείας είναι αποδεκτές από Τράπεζες και Χρηματοδοτικούς φορείς.