ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ–ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΕΣΤΙΑ έχει υλοποιήσει πλήθος μελετών κατασκευής δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας - εναέρια ή υπόγεια - για τη διασύνδεση σταθμών παραγωγής – αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά, συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας κλπ-. Η Εταιρεία παρέχει τις υπηρεσίες της είτε σε επενδυτές είτε σε εργολάβους κατασκευαστές δικτύων ώστε απρόσκοπτα να υλοποιήσουν τα έργα διασύνδεσης των σταθμών παραγωγής.