ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Δυναμικό Παραγωγής Βιοαερίου

ΜΕΤΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

 

Κάθε επένδυση παραγωγής ενέργειας με βιοαέριο, χρησιμοποιεί ποικιλία οργανικής ύλης που υπάρχει διαθέσιμη. Η μέτρηση του δυναμικού του παραγόμενου βιοαερίου από την κάθε οργανική ύλη ή και μίγμα αυτών, είναι βασικός παράγοντας προσδιορισμού της βιωσιμότητος  της επένδυσης.

Ο καθορισμός της απόδοσης της αναερόβιας ζύμωσης γίνεται σε εργαστηριακή κλίμακα (jar test) , με βάση το πρότυπο DIN 38 414 part8, για τις υδαρείς οργανικές λάσπες (sludges), και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αναερόβια αποσύνθεση της οργανικής ύλης σε καθορισμένο χρονικό διάστημα, μετρώντας την παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου.

Η πορεία παραγωγής του βιοαερίου συναρτήσει του χρόνου, η σύνθεση του βιοαερίου καθώς επίσης και της λάσπης πριν και μετά την αναερόβιας ζύμωση, ο όγκος του παραγόμενου αερίου σε σχέση με την ποσότητα των οργανικών ουσιών, επιτρέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης δειγμάτων λάσπης σε σχέση με την απόδοση σε βιοαέριο.

Η ΕΣΤΙΑ Α.Ε. διαθέτει πλήρες εργαστήριο για την μέτρηση του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου και την περιεκτικότητα του παραγόμενου βιοαερίου σε CH4, CO2, O2 και H2S . Η μέτρηση γίνεται σε συνθήκες ακριβούς προσομοίωσης της αναερόβιας ζύμωσης (θερμοκρασία, ανάδευση, απουσία οξυγόνου κλπ), και τα αποτελέσματα χρησιμεύουν στην αξιολόγηση σχεδιαζόμενων επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής .


Επισυναπτόμενα αρχεία