ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΒΙΟΜΑΖΑ - ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Βιομάζα είναι κάθε οργανικό υλικό που δημιουργείται με φυσικό τρόπο και με την ελάχιστη ανθρώπινη επέμβαση, σαν απόβλητο επεξεργασίας (biomass waste). Παραδείγματα είναι τα αγροτικά & γεωργικά υπολείμματα καλλιεργειών (στελέχη φυτών, άχυρο, κελύφοι κλπ),  ζωϊκή κοπριά οργανωμένων κτηνοτροφείων, αστικά απόβλητα, δασική ξυλεία και υποπροϊόντα κατεργασίας της.  Πολλά είδη βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για παραγωγή θερμικής ή/και ηλεκτρικής ενέργειας (waste to energy) , ειδικά όταν περιέχουν μικρό ποσοστό νερού. 

Βιοαέριο είναι το αέριο μίγμα που προκύπτει από βιομάζα υψηλής περιεκτικότητος σε νερό (>80%), μέσω κατάλληλης αναερόβιας ζύμωσης, και περιέχει κάποιο καύσιμο αέριο π.χ. CH4, H2, CO, C2H6 κλπ. 

Η βιομάζα και το βιοαέριο είναι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), και παράγονται με φυσικό τρόπο στους κύκλους της φύσης (κύκλος άνθρακα, κύκλος νερού, αζώτου κλπ) με κύριο ενεργειακό παράγοντα τον ήλιο.