ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε αφορούν υποψήφιους επενδυτές έργων ΑΠΕ καθώς και  κατόχους έργων ΑΠΕ προς ανάπτυξη, σε Ελλάδα και  Εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα :

 

Για υποψήφιους επενδυτές προσφέρουμε προεπιλεγμένες ευκαιρίες επενδύσεων όλων των μορφών ΑΠΕ, από κατάλογο ελεγμένων έργων, καθώς και  συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως :

 • Ανεξάρτητη αξιολόγηση αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ
 • Τεχνικές/οικονομικές συμβουλές βελτίωσης της οικονομικής αποδοτικότητας έργων
 • Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου
 • Αξιολόγηση υπεργολάβων/προμηθευτών (due diligence)
 • Επίβλεψη κατασκευής του έργου μέχρι και τη δοκιμαστική λειτουργία και παράδοσή του
 • Παρακολούθηση απόδοσης/απόσβεσης του έργου

 

Για κατόχους αδειοδοτημένων έργων ΑΠΕ  προσφέρουμε :

 • Διαμόρφωση επιχειρηματικού σχήματος  υλοποίησης έργου
 • Εξεύρεση χρηματοδότησης για υλοποίηση του έργου
 • Βελτίωση της εμπορικότητας του έργου
 • Αξιολόγηση υπεργολάβων/προμηθευτών (due diligence)
 • Επίβλεψη κατασκευής του έργου μέχρι και τη δοκιμαστική λειτουργία και παράδοσή του
 • Παρακολούθηση απόδοσης/απόσβεσης του έργου