ΕΣΤΙΑ Σύμβουλοι & Μηχανικοί Α.Ε.

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ)

Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών - ΣΕΔΕ

Το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών - ΣΕΔΕ, (EU ETS) έχει ως στόχο την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό υιοθετήθηκε αρχικά η Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 (L 275/ 25.10.03), ενώ μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί σειρά Οδηγιών σε σχέση με την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε λειτουργούσες και νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. Παράλληλα ιδρύθηκε και το Χρηματιστήριο Δικαιωμάτων Αερίων Εκπομπών, μέσω του οποίου γίνονται οι αγοραπωλησίες δικαιωμάτων εκπομπών από κρατικούς & ιδιωτικούς φορείς.

Η ΕΣΤΙΑ από το 2005 που ετέθη σε εφαρμογή το Πρωτόκολλο του Κιότο, μετέχει ενεργά στο ΣΕΔΕ, και είναι μέλος του Χρηματιστηρίου Ρύπων. Παρέχει υπηρεσίες στα πλαίσια του ΣΕΔΕ για παρακολούθηση και κατάρτιση εκθέσεων αλλά και έκδοσης αδειών και δικαιωμάτων εκπομπών, τόσο σε βιομηχανικές μονάδες όσο και σε αεροπορικές εταιρείες που εντάχθηκαν στο ΣΕΔΕ.